RYBÁŘSKÁ CHATA NEVĚZICE – LUH

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 • Rezervaci termínu ubytování je možné provádět osobně, e-mailem, nebo telefonicky vždy u správce chaty. Tato rezervace termínu je považována za platnou až po potvrzení provozovatelem. Potvrzená rezervace se stává závaznou smlouvou o ubytování teprve po zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč/pokoj v případě rezervace na víkend, nebo zálohy ve výši 1.500,- Kč/pokoj v případě rezervace týdenního pobytu, na účet provozovatele číslo 1031002978/5500 (platba v hotovosti je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem) a to nejpozději do 10 dnů od provedené rezervace. Pokud do 10 dnů nebude záloha zaplacena, je rezervace neplatná a již nelze tento termín jakkoliv nárokovat, pokud nebude s provozovatelem domluveno jinak.
 • Složením zálohy za ubytování v dohodnutém termínu je mezi hostem a provozovatelem uzavřena smlouva o ubytování, v souladu s občanským zákoníkem a to za podmínek uvedených níže v provozním a ubytovacím řádu.
 • Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku, který je uveden na webových stránkách MO. Ubytováním se rozumí používání prostor určených k ubytování, společných prostor, garáže, herny a přidělených lodí.
 • Doplatek ceny za ubytování je splatný nejpozději 14 dní před datem nástupu do ubytování, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí převodem na účet provozovatele číslo 1031002978/5500 (platba v hotovosti je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem).
 • Doplatek ceny za spotřebovanou elektrickou energii dle instalovaných měřidel bude zaplacen v hotovosti při zpětném předávání prostor do rukou správce chaty. Cena odebrané elektrické energie bude účtována dle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách MO.
 • V červenci a srpnu je pobyt pouze od soboty do soboty – pokud není domluveno jinak
 • Zaplacením zálohy host potvrzuje, že se seznámil a souhlasí bez výjimky s Ubytovacím a provozním řádem v tomto znění.

2. Náhrada škody

 • V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady škody rovnající se výši škody v plném rozsahu. O vzniku a uznání škody, včetně výše škody, bude sepsán zápis do knihy závad včetně podpisů.
 • Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování, ve společných prostorách a na lodích využívaných při pobytu v plné výši při zpětném předání prostor správci v hotovosti (do částky 3.000,- Kč).  V případě větší škody na účet provozovatele uvedený výše a to nejpozději do 5 dnů od ukončení pobytu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.
 • Finanční náhradu nemůže host vymáhat v případech mimo vliv provozovatele jako je  uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb nesouvisejících s objektem chaty, špatné kvality vody v přehradě nebo potoce, nadměrného výskytu hmyzu, těžbě dřeva v lese a dalších podobných okolností.

3. Odstoupení od smlouvy o ubytování

 • Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami uvedenými níže.
 • Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy o ubytování, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.
 • Odstoupení od smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

4. Stornovací podmínky

 • Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z objektivních příčin uvedených níže, bude hostu účtován stornovací poplatek ve výši:
  ‣ 25 % ze zaplacené zálohy při zrušení objednaných služeb do 30 dnů včetně před jejich počátkem
  ‣ 50 % ze zaplacené zálohy při zrušení objednaných služeb v době od 29 do 15 dnů včetně před jejich počátkem
  ‣ 100 % ze zaplacené zálohy při zrušení objednaných služeb v době od 14 dnů do jejich počátků
 • Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod.

5. Práva a povinnosti hosta

 • Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškeré jeho vybavení v prostorách určených a patřících k objektu, v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od hlavních dveří, přiděleného pokoje a lodě. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v chatě ubytovány. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů, je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.
 • Ubytování je možné v den hlášeného příjezdu od 12,00 hodin do 14,00 hodin. Pozdější nástup lze volat správci chaty. Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizenou chatu do 10,00 hodin po provedení základního úklidu (vynesené odpadky, umyté sociálky a sprchy, umyté a otevřené lednice, otřené stoly a police na pokoji i ve společenské místnosti, vymetené pavučiny i pod stropem a na světlech, zametené a setřené podlahy na celé chatě, včetně místnosti herny s pingpongem a místnosti s kulečníkem v přízemí, umyté a uklizené nádobí, vymetená a čistá kamna a vynesený popel, vyčištěný gril), včetně odvozu veškerého vzniklého odpadu. V případě, že hosté úklid neprovedou nebo jej provádět nechtějí/nemohou, oznámí toto s předstihem a uhradí provozovateli částku za úklid objektu ve výši 1000,- Kč/pokoj. Úprava času příjezdu a odjezdu je možná pouze po domluvě a souhlasu správce s přihlédnutím k další obsazenosti či časovým možnostem správce chaty.
 • Při začátku ubytování přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli a zapsat je v knize závad. Při ukončení pobytu je host povinen předat chatu provozovateli a upozornit ho na případné závady, či způsobenou škodu. Před začátkem a při skončení pobytu je host povinen zapsat do knihy stav elektroměru. Při skončení pobytu musí být objekt fyzicky předán správci a proběhne kontrola stavu objektu, provedení úklidu a kontrola stavu lodí u mola. Součástí předání je v případě zjištění poškození i dohoda o uznání výše škody. . Lodě pro předání i převzetí budou čisté bez písku a dalších nečistot a vesla vynesena do garáže. Klíče od lodí budou pověšeny na skříni vedle ponku, na háčcích dle čísel lodí.
 • Host je povinen udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu. Přísně zakázáno je vyhazování zbytků jídla kolem chaty nebo z oken kuchyní.
 • Host je povinnen případný úlovek ryby kuchat a čistit v prostoru chaty pouze na určeném místě v místnosti s kulečníkem/„Čičibaru“ a toto udržovat v čistotě.
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele chaty přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v chatě, tak i v přilehlém okolí. Děti do 10-ti let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách chaty. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Do chaty může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.
 • Lůžka s matracemi smí být užívána pouze s prostěradlem (i v případě užití spacáku) a polštáře a přikrývky smí být užívány pouze čistě povlečené a to povlečením k tomu určeným (není přípustné užití nějakých náhrad povlečení jako jsou ručníky, bundy a pod.). V případě znečištění matrací, polštářů nebo přikrývek bude na toto znečištění nahlíženo jako na škodu a jako taková bude řešena při zpětném předání prostor.
 • Ve všech vnitřních prostorách chaty je přísný zákaz kouření a to i z otevřených oken a dveří.  Rozdělávání otevřeného ohně je přísně zakázáno mimo vyhrazená místa – krbová kamna, venkovní gril. Host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světlo, zkontrolovat zda jsou vyhaslá kamna, uzamknout vchodové dveře a vypnout elektrické spotřebiče.
 • U chaty je možné parkovat na určených místech. Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení, nebo poškození, včetně věcí odložených v automobilech. Provozovatel neručí za jejich ztráty a poškození.
 • Při využívání rybářských lodí je host povinen dbát zvýšené opatrnosti, předcházet poškození lodí, vyvarovat se užití lodí v podnapilém stavu a při ukončení plavby loď vyvázat a uzamknout k molu. Neplavci a děti do 15-ti let by měli při plavbě vždy používat osobní ochranné pomůcky (plovací vesty). Použití lodí je na vlastní nebezpečí a provozovatel neručí za bezpečnost.
 • Na každý obsazený pokoj bude vydán igelitový pytel na odpadky, označený obcí Nevězice, který při ukončení pobytu bude uložen na označené místo.
 • Na chatě platí zákaz pobytu se zvířaty.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávaly svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny. Každý přítomný je povinen neprodleně oznámit provozovateli chaty nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil jiné hrozící nebezpečí.
 • Při hrubém porušení ubytovacího řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že ubytovaný uhradí poskytnuté služby.

Důležité telefonní kontakty:

Správce chaty:  Lukáš Huml 724 594 931
Předseda MO:  Jan Červenka 606 703 800
Hospodář:         Vojtěcha Suchan 728 365 639

Tísňové volání 112
Policie 158
Záchranná služba 155
Hasiči 150

Ubytovací a provozní řád vydal a schválil dne 13. 5. 2024

Výbor MO ČRS z.s. Králův Dvůr
Preislerova 134
Králův Dvůr – Popovice