RYBÁŘSKÁ CHATA NEVĚZICE – LUH

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 • Složením zálohy za ubytování v dohodnutém termínu je mezi hostem a provozovatelem uzavřena smlouva o ubytování v souladu s občanským zákoníkem a to za podmínek uvedených níže v provozním a ubytovacím řádu.
 • Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku, který je uveden v závěru provozního řádu. Ubytováním se rozumí používání prostor určených k ubytování, společných prostor, garáže, herny a přidělených lodí.
 • Doplatek ceny za ubytování je splatný nejpozději v den ukončení pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí převodem na účet č. 1031002978 / 5500 platba v hotovosti je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

2. Náhrada škody

 • V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady škody rovnající se výši škody v plném rozsahu.
 • Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování, ve společných prostorách a na lodích využívaných při pobytu v plné výši. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti. nebo jiné osoby ubytované s hostem.

3. Způsob objednání

 • Objednávku ubytování je možné provádět osobně, e-mailem, nebo telefonicky vždy u správce chaty. Tato objednávka je považována za platnou až po potvrzení provozovatelem a zaplacení zálohy ve výši 30 % z celkové ceny ubytování dle platného ceníku a to nejpozději do 7 dnů od provedené objednávky.

4. Odstoupení od smlouvy o ubytování

 • Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami uvedenými níže.
 • Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy o ubytování, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.
 • Odstoupení od smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

5. Stornovací podmínky

 • Při úplném, nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z objektivních příčin uvedených níže, bude hostu účtován stornovací poplatek ve výši:
 • 25% ze zaplacené zálohy při zrušení objednaných služeb do 30 dnů včetně před jejich počátkem 50% ze zaplacené zálohy při zrušení objednaných služeb v době od 29 do 15 dnů včetně před jejich počátkem 100% ze zaplacené zálohy při zrušení objednaných služeb v době od 14 dnů do jejich počátků
 • Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod.

6. Práva a povinnosti hosta

 • Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení v prostorách určených a patřících k objektu v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od hlavních dveří, přiděleného pokoje a lodě. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v chatě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.
 • Ubytování je možné od 12,00 hodin v den hlášeného příjezdu do 14,00 hodin. Pozdější nástup lze volat správci chaty. Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizenou chatu do 10,00 hodin. Úprava času příjezdu a odjezdu je možná pouze po domluvě a souhlasu správce s přihlédnutím k další obsazenosti či časovým možnostem správce chaty.
 • Při začátku ubytování přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli a zapsat je v knize závad. Při ukončení pobytu je host povinen předat chatu provozovateli a upozornit ho na případné závady, či způsobenou škodu. Před začátkem a při skončení pobytu je host povinen zapsat do knihy stav elektroměru.
 • Každý host je povinen případný úlovek ryby kuchat a čisti na určeném místě a toto udržovat v čistotě.
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele chalupy přemísťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace. Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v chatě, tak i přilehlém okolí. Děti do 10-ti let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách chaty. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Do chaty může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.
 • Ve všech vnitřních prostorách chaty je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, mimo vyhrazená místa – krbová kamna, venkovní gril. Host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat , že nikde neteče voda, zhasnout světlo, zkontrolovat zda jsou vyhaslá kamna, uzamknout vchodové dveře a vypnout elektrické spotřebiče.
 • U chaty je možné parkovat na určených místech. Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení, nebo poškození, včetně věcí odložených v automobilech.
 • Při využívání rybářských lodí je host povinen dbát zvýšené opatrnosti, předcházet poškození lodí a při ukončení plavby loď vyvázat a uzamknout k molu. Neplavci a děti do 15-ti let by měli při plavbě používat ochranné pomůcky ( plovací vesty).
 • Na každý obsazený pokoj bude vydán igelitový pytel označený obcí Nevězice na odpadky, který při ukončení pobytu bude uložen na označené místo.
 • Na chatě platí zákaz pobytu se zvířaty.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávaly svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny. Každý přítomný je povinen neprodleně oznámit provozovateli chaty nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie, nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil jiné hrozící nebezpečí.
 • Při hrubém porušení ubytovacího řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu, s tím že ubytovaný uhradí poskytnuté služby.

Důležité telefonní kontakty:

Správce chaty:  Lukáš Huml 724 594 931
Předseda MO: Martin Laštovka 606 957 467
Hospodář: Vojtěcha Suchan 728 365 639

Tísňové volání 112
Policie 158
Záchranná služba 155
Hasiči 150

Ubytovací a provozní řád vydal a schválil

Výbor MO ČRS z.s. Králův Dvůr
Preslerova 134
Králův Dvůr – Popovice