Naše samostatně hospodařící MO s členskou základnou zhruba dvouset rybářů a rybářek (vč. mládeže) patří k menším organizacím středočeského regionu. Z pohledu hospodářského jsme do roku 2005 patřili k větším výrobcům plůdků kapra, candáta a násadových ryb, určených k zarybňování revírů (nejen) středočeského kraje. V té době naše MO hospodařila na 23 ha chovných rybníků. Od roku 2005 hospodaříme pouze na 9 ha, které sice stačí produkcí k zarybnění našeho revíru, ale neumožňují pravidelně dodávat plůdky a násadové ryby ve větší míře do okolních revírů.

Místní organizace Králův Dvůr na základě pověření Územního svazu provozuje sportovní rybolov na revíru Suchomastská nádrž č. 411087 s úpravou samostatně hospodařících organizací s vydáváním hostovských povolenek na jeden den, měsíc i rok.

Něco málo z historie

Organizace vznikla v roce 1947 tak, že řada rybářských nadšenců založila v Králově Dvoře rybářský spolek. Situace pro založení však nebyla příznivá, protože valná část vodních ploch byla v soukromém vlastnictví a úseky toků pronajímal místně příslušný orgán.

V roce 1947 získalo 12 zakládajících členů právo provozovat sportovní rybolov na staré plovárně. Jelikož se jednalo o vodní plochu patřící železárnám, ustavili v roce 1948 rybářský kroužek při ZK ROH Králodvorských železáren. Kroužek získal také další rybníčky místního významu. Počet členů se v roce 1948 zvýšil na 70. Naši předchůdci od počátku usilovali o chov rybích násad pro dostatečné zarybnění vodních ploch. Na valné hromadě, která se konala 29.7.1951 v Počaplech v hostinci „U Čermáků“ dochází ke změně názvu na Lidový rybářský spolek v Berouně – odbočka Králův Dvůr. Plovárna byla v té době jediným sportovním revírem.

V roce 1956 dal podnik KŽ k dispozici pro sportovní rybolov další retenční nádrž, rybník Měrák. V roce 1960 získala naše organizace dokončenou Suchomastskou nádrž, jako sportovní revír, retenční nádrže od té doby sloužily jako rybochovné. S přechodem do ČSRS se začaly rozvíjet další činnosti, a to především kulturně společenský život a výchova rybářské mládeže.

Již v počátcích naší organizace každoročně probíhaly nejprve klubovní, později veřejné rybářské závody, které se uskutečňovaly nejprve na plovárně, později na Měráku a potom na přehradě. Jednou z významných akcí bylo uspořádání v červnu 1971 XIV. mezinárodního mistrovství ČSSR a VI. mistrovství celostátního přeboru dorostu a žactva v rybolovné technice. Významnou změnou v životě organizace bylo zahájení výstavby rybářské chaty v roce 1973 na Orlíku v Nevězících.

Počátkem 70 let v období tzv. normalizace došlo k další významné změně v životě naší organizace a to k zavedení krajského hospodaření a rybolovu. Bylo to násilné zařazení malých, prosperujících organizací s dobře zarybněnými revíry do celokrajské povolenky. V roce 1991 nám byl přiznán statut samostatně hospodařící organizace a byl nám předán dekret na revír Suchomastská nádrž. V roce 1992 byla zprovozněna v Popovicích rybí líheň, která byla významným přínosem pro nasazování a chov ryb. V těchto letech došlo i ke změně v hospodaření na rybnících v Popovicích přechodem na výrobu hlavně tržního kapra a na prodej dvou a více kilové ryby přímo spotřebiteli.

V roce 1994 došlo k převzetí pronájmu koupaliště a jeho provozování v režii naší MO. V roce 2005 byla kaskáda chovných rybníků prodána zástupci Králodvorských železáren jinému zájemci a naše MO z důvodu nedostatku kapitálu mohla koupit pouze koupaliště. Od roku 2005 hospodaří MO na 9 ha.

V roce 2000 byl 97% volbou členské základny nahrazen výbor novými funkcionáři, kteří s několika malými obměnami řídí MO dodnes.

Martin Laštovka – předseda
Vojtěcha Suchan – hospodář
Jaroslav Červenka – jednatel
Jan Červenka – výdej povolenek
František Tenkrát – vedoucí RS
Martin Laštovka – správce chaty
Členové výboru: Tomáš Procházka, Otto Falc

Na jejich činnost dohlíží a kárným orgánem prvního stupně je 3 členná dozorčí komise ve složení:

Petr Jungmann – předseda
Jaroslav Zajíček
Lukáš Huml

O ochranu revíru se stará Rybářská stráž, kterou tvoří:

František Tenkrát – vedoucí RS
Martin Laštovka
Tomaš Procházka
Stanislav Mulač
Jaroslav Borek
Jaroslav Červenka
Jiří Kadlec
Jaroslav Marhul